2017年11月22日, 週三

    Chúng ta sinh ra từ ý niệm, chết trong ý niệm và liễu thoát sinh tử cũng nhờ ý niệm. Cho nên, chúng ta phải có ý niệm đúng đắn để tránh làm cho bản thân mình và người khác lầm đường lạc lối.