2018年01月18日, 週四

    Chúng ta phải chia sẻ công đức tu hành của mình với thế giới. Chúng ta không tu hành chỉ vì lợi ích của riêng bản thân mình.