2018年04月19日, 週四

    Chúng ta nên là hiện thân của Chân, Thiện, Mỹ cả bên trong lẫn bên ngoài.