2017年09月23日, 週六

    Chúng ta nên là hiện thân của Chân, Thiện, Mỹ cả bên trong lẫn bên ngoài.