2017年11月22日, 週三

    Chúng ta nên là hiện thân của Chân, Thiện, Mỹ cả bên trong lẫn bên ngoài.