2018年02月20日, 週二

    Chúng ta nên là hiện thân của Chân, Thiện, Mỹ cả bên trong lẫn bên ngoài.