2018年02月24日, 週六

    Chúng ta làm việc không phải chỉ vì muốn kiếm tiền, mà còn để làm tròn bổn phận của mình.