2018年04月24日, 週二

    Chúng ta làm việc không phải chỉ vì muốn kiếm tiền, mà còn để làm tròn bổn phận của mình.