2017年09月23日, 週六

    Chúng ta không nên làm việc vì mục đích thấp kém, bất kể đó là công việc gì. Cống hiến vô điều kiện là tốt nhất