2018年02月24日, 週六

    Chúng ta cần phải nghiêm khắc và tuyệt đối thành thật với chính mình, rồi người khác sẽ thành thật với chúng ta.