2018年04月22日, 週日

    Cách tốt nhất để sửa đổi bản thân là câu thông với Lực Lượng Thượng Đế bên trong, rồi để cho Lực Lượng này thay đổi chúng ta.