2017年11月21日, 週二

    Bất luận làm việc gì, chỉ cần quý vị an ổn là quý vị biết rằng mình đã làm điều đúng. Bằng không, quý vị không nên làm.