2018年04月20日, 週五

    Bất luận làm việc gì, chỉ cần quý vị an ổn là quý vị biết rằng mình đã làm điều đúng. Bằng không, quý vị không nên làm.