2017年09月25日, 週一

    Bất luận làm việc gì, chỉ cần quý vị an ổn là quý vị biết rằng mình đã làm điều đúng. Bằng không, quý vị không nên làm.