2017年04月26日, 週三

Tình Thương Qua Hành Động – Ít Nghiệp Chướng Hơn – Phát Triển Tâm Linh

Tình Thương Qua Hành Động

Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị,
Hội Thảo Trực Tuyến với nhân viên Đài Truyền Hình Vô Thượng Sư,
Los Angeles, California, Hoa Kỳ
Ngày 26 Tháng giêng, Năm Hoàng Kim Thứ 11 (2014)
(Nguyên Văn Tiếng Anh) (DVD & MP4-1048 (1.2.3))

Tất cả chỉ vì tình thương, thương bằng những cách khác nhau. Thương qua hành động. Thương yêu, tử tế, bảo vệ, thương yêu, hiền hòa với muôn loài như với chính mình. Quý vị sẽ cảm thấy rất vui khi làm điều đó. Đó là tình thương qua hành động.


 

Ít Nghiệp Chướng Hơn

Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị
Họp mặt Quốc Tế tại Châu Âu,
Ngày 2 tháng 4 năm Hoàng Kim thứ 9 (2012)
(Nguyên Văn Tiếng Anh) (DVD & MP4-1004)

Cố gắng đơn giản hóa cuộc sống và dùng ít tài nguyên thiên nhiên hơn, dùng càng ít thì nghiệp chướng càng ít.


 

Phát Triển Tâm Linh

Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị,
Hội Thảo Trực Tuyến với nhân viên Đài Truyền Hình Vô Thượng Sư,
Los Angeles, California, Hoa Kỳ
Ngày 22 Tháng 12, Năm Hoàng Kim Thứ 9 (2012)
(Nguyên Văn Tiếng Anh) (DVD & MP4-1011 (1.2))

Quảng bá thuần chay và thiền định đều tốt cho sự thăng hoa của bản thân quý vị cũng như cho thế giới.