Wednesday, 25 April 2018

Một Hội viên chúng tôi là bác sĩ săn sóc y tế ở Trung Tâm Y Tế Công Đồng tại Karangkobar.

2018年04月25日, 週三