2018年04月22日, 週日

Giúp Đỡ Người Tỵ Nạn và Người Kém May Mắn ở Lebanon – Bộ Sưu Tập Hình Ảnh

 

Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 19 tháng 03 năm 2016

Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 18 tháng 03 năm 2016

Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 17 tháng 03 năm 2016

Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 16 tháng 03 năm 2016

Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 15 tháng 03 năm 2016

Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 13 tháng 03 năm 2016

Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 11 tháng 03 năm 2016

Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 10 tháng 03 năm 2016

Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 09 tháng 03 năm 2016

Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 04 tháng 03 năm 2016

Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 03 tháng 03 năm 2016

Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 02 tháng 03 năm 2016

Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 01 tháng 03 năm 2016

 

Go Back to the Report