2018年05月24日, 週四

Trao đổi thư từ với Hòa Thượng Trụ Trì Ni Mai Dan Zhen

Ban Báo chí (nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Ở Thiền Viện Sunshine Dochen Akhori tại Châu Tự Trị Dân Tộc Tạng-Khương A Bá, Trụ trì
Ni Mai Dan Zhen Rinpoche và các tu sĩ thường trú thường chia sẻ giáo lý đạo đức của Phật giáo với dân làng trong vùng. Những giáo lý này gồm triết lý sống khỏe với dinh dưỡng trường chay, cũng như từ bỏ rượu và thuốc lá. Ngoài ra, họ cũng yêu cầu dân làng không nên săn bắt thú vật và tránh làm quần áo từ da và lông thú. Qua những nỗ lực của họ, càng ngày càng có nhiều người chuyển sang lối sống dùng thực vật và tình thương của họ đã được mở rộng hơn đối với loài vật. Ông Rinpoche cũng tổ chức nhiều sự kiện giúp phóng sinh loài vật thoát khỏi sự ngược đãi.

Hơn thế nữa, ông Rinpoche cũng bảo trợ xây dựng và trùng tu nhiều ngôi chùa và tượng Phật lịch sử trong vùng. Ông cũng sáng lập Thiền viện Akhori Sunshine cũng như trường tiểu học Hy Vọng. Gần đây, một cuốn sách giáo khoa điện tử đa phương tiện bằng tiếng Tây Tạng, tiếng Anh và tiếng Hoa được hoàn thành cho các học sinh địa phương. Ngoài ra, nỗ lực kiên trì của ông Rinpoche nhằm nâng cao mức sống trong khu vực đã có kết quả trong công tác xây cất một con đường, một nhà máy điện và cơ sở hạ tầng khác ở khu tự trị.

Để hỗ trợ cho những việc làm từ bi của ông Rinpoche,
Thanh Hải Vô Thượng Sư đã đóng góp 20.000 Mỹ kim vào ngày 26 tháng 7, năm Hoàng Kim thứ 10 (2013) “cho việc trùng tu thêm nhiều ngôi chùa, truyền bá Phật pháp và cho các nhu cầu khác của thiền viện.”

Sau đây là thư Thanh Hải Vô Thượng Sư gửi Ni Mai Dan Zhen Rinpoche và thư hồi âm đầy cảm kích từ Hòa Thượng.
new000-LIA-DN-130144-SMCH Letter to Venerable Abbot Ni Mai Dan Zhen
Untitled-1_fixed

Gratitude-Letter-from-Venerable-Abbot-Ni-Mai-Dan-Zhen_English-FIXED2