2017年04月23日, 週日

Thanh Hải Vô Thượng Sư Gửi Thư Chúc Mừng Thủ Tướng New Zealand Tái Đắc Cử

2014.09.22-Congrats---New-Zealand-PM-John-Key

Thanh Hải Vô Thượng Sư bày tỏ lời chúc mừng chân tình cùng sự thành tâm ủng hộ của Ngài trong bức thư gửi Ngài John Key, tái đắc cử Thủ Tướng Tân Tây Lan vào ngày 20 tháng 09 năm Hoàng Kim 11 (2014).

Khởi sự nhiệm kỳ thứ ba của mình, Thủ Tướng Key đã cam kết cùng làm việc với các đảng phái khác để tạo dựng một chính phủ liên minh cho sự tốt đẹp của người dân. Ngoài ra, Ngài cho biết các lãnh vực then chốt trong suốt nhiệm kỳ mới của mình sẽ bao gồm việc cải thiện giáo dục, nhà ở và phúc lợi. Ngài Thủ Tướng đã giúp mang lại sự thịnh vượng kinh tế cho New Zealand và hứa duy trì một nền kinh tế hùng mạnh.

Trên đây là bức thư của Thanh Hải Vô Thượng Sư gửi Ngài Thủ Tướng.

Bản quyền Hình ảnh: Fábio Rodrigues Pozzebom- Agéncia Brasil-John Key 2013-Ngày 12 tháng Ba năm 2013-Wikimedia Commons-(đã duyệt)-CC BY 3.0 BR