2018年04月20日, 週五

Cứu Trợ Giúp Người Tỵ Nạn tại Athens, Hy Lạp – Tháng 05 năm 2016

 

Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 31 tháng 05 năm 2016

Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 30 tháng 05 năm 2016

Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 29 tháng 05 năm 2016

Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 26 tháng 05 năm 2016

Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 25 tháng 05 năm 2016

Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 22 tháng 05 năm 2016

Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 18 tháng 05 năm 2016

Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 16 tháng 05 năm 2016

Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 15 tháng 05 năm 2016

Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 12 tháng 05 năm 2016

Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 10 tháng 05 năm 2016

Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 06 đến ngày 08 tháng 05 năm 2016 

Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 06 tháng 05 năm 2016

 

Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 04 tháng 05 năm 2016

Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 01 tháng 05 năm 2016