2018年04月22日, 週日

Cứu Trợ Giúp Người Tỵ Nạn tại Athens, Hy Lạp – Tháng 03 năm 2016

 

Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 19 đến ngày 26 tháng 03 năm 2016  

Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 17 đến ngày 19 tháng 03 năm 2016

Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 13 tháng 03 năm 2016