2018年03月19日, 週一

Cứu Trợ Giúp Người Tỵ Nạn tại Athens, Hy Lạp Tháng 07 năm 2016

 

Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 29 tháng 07 năm 2016

 

Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 23 tháng 07 năm 2016

 

Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 22 tháng 07 năm 2016 (2)

 

Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 22 tháng 07 năm 2016 (1)

 

Công tác cứu trợ người tị nạn – Ngày 06 đến ngày 09 tháng 07 năm 2016